Movie of Shoot Apical Meristem (SAM) Laser Microdissection

Movie of Shoot Apical Meristem (SAM) Laser Microdissection
Duration: 1:13